Jaarvergadering 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Aanvang 20.00 uur.

- Opening voorzitter

- Notulen vorige vergadering

- Aftredend bestuurslid Jan Wagenmakers - niet herkiesbaar

- Jaarverslag diverse commissies

- Financiele stand van zaken

- Rondvraag

Deel dit met je vrienden!